Wet Toegang tot Inligting

Fedsas-Blok-Logo-300x149

www.fedsas.org.za

"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
1 van 13
Kopiereg FEDSAS
HANDLEIDING INGEVOLGE ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP BEVORDERING VAN
TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA) VIR HOëRSKOOL BULTFONTEIN
Datum van uitreiking of heruitreiking: (10 Junie 2015) (wat minstens elke jaar moet
plaasvind)
1. Hoërskool Bultfontein is ’n openbare skool ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet
84 van 1996 (soos gewysig), en word bestuur en beheer ingevolge die bepalings van
die wet en die taal- en toelatingsbeleid wat daarkragtens opgestel is. Die onderrigtaal
van die skool is Afrikaans. Die skool bied onderrig aan in die grade 1 tot 12. (RO
onderrig).
2. Posadres: Posbus 284, Bultfontein, 9670
3. Straatadres: HV Stofberg- en Dickenstraat, Bultfontein, 9670
4. Telefoonnommer: 051-8531140
5. Die inligtingsbeampte is die skoolhoof, tans mnr TJ Kotzé. Sy e-posadres is
tjkotze@gmail.co.za.
Die adjunkinligtingsbeampte is die Departementshoof. Sy e-posadres is
nicolaasventer@vodamail.co.za.
6. Ingevolge artikel 14(1)(c) word u daarop gewys dat die Suid-Afrikaanse
Menseregtekommissie ’n gids saamgestel het soos wat artikel 10 van PAIA vereis,
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
2 van 13
Kopiereg FEDSAS
en waarna hierdie handleiding moet verwys. Die gids is beskikbaar op die webtuiste
van die Menseregtekommissie byhttp://www.sahrc.org.za/home/index.php?ipk
ContentID=116. ’n Gedrukte eksemplaar daarvan is beskikbaar by die skool,en ’n
elektroniese weergawe op die webtuiste van die skool,by www.bulties.co.za. ’n
Gedrukte eksemplaar is ook direk verkrygbaar van:
Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie:
PAIA-eenheid
Departement Navorsing en Dokumentasie
Posadres: Privaat Sak 2700
Houghton
2041
Telefoon: +27 11 484 8300
Faks: +27 11 484 1360
Webtuiste: www.sahrc.org.za
E-pos: PAIA@sahrc.org.za
7. Die onderwerpe waaroor die skool rekords hou, en die kategorie van rekords wat in
elke geval gehou word, is soos volg:
7.1. Leerders
7.1.1. Aansoeke om toelating
7.1.2. Waglyste vir toelating
7.1.3. Afwysing van aansoeke om toelating, en appèlle in verband daarmee
7.1.4. Toelatingsregister
7.1.5. Akademiese rekords/individuele rapporte
7.1.6. Persoonlike lêers vir elke leerder
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
3 van 13
Kopiereg FEDSAS
7.1.7. Klaslyste
7.1.8. Klasroosters
7.1.9. Assesseringsbesonderhede
7.1.10. Vraestelle, antwoordskrifte en memoranda vir modelantwoorde
7.2. Beheerliggaam
7.2.1. Grondwet en gedragskode
7.2.2. Taal- en toelatingsbeleide
7.2.3. Ander beleidsdokumente
7.2.4. Verkiesings
7.2.5. Notules van vergaderings
7.2.6. Aansoeke ingevolge artikel 36(4) om toestemming om die gebruik van die
skoolfasiliteite, korrespondensie ter verkryging van die LUR se toestemming,
sowel as die toestemming self
7.2.7. Finansiële rekords en state, wat bankstate insluit
7.2.8. Persoonlike lêers vir opvoeders in sogenaamde beheerliggaamposte
7.2.9. Diensooreenkomste
7.2.10. Pligstate
7.3. Ouers
7.3.1. Omsendbriewe
7.3.2. Korrespondensie
7.3.3. Notules van ouervergaderings
7.4. Koshuise (waar van toepassing)
7.4.1. Aansoeke om verblyf
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
4 van 13
Kopiereg FEDSAS
7.4.2. Ooreenkomste rakende koshuisverblyf
7.4.3. Koshuisreëls/dissiplinêre kode
7.4.4. Persoonlike lêers van elke inwoner
7.4.5. Besoekersboek
7.5. Die Departement
7.5.1. Korrespondensie
7.5.2. Omsendskrywes van die Departement
7.5.3. Persoonlike besonderhede van opvoeders in departementele poste
7.6. Enige ander kategorie van inligting wat gehou word
8. Die versoekprosedure
8.1. ’n Versoeker om inligting sal toegang ontvang tot inligting wat die skool hou
indien die versoek(er) aan die volgende voldoen:
8.1.1. Al die prosedurele voorskrifte in PAIA wat toegang tot die inligting betref
8.1.2. Indien toegang tot die verlangde inligting nie regtens op enige gronde in
PAIA geweier kan word nie
8.1.3. Indien die voorgeskrewe fooi, waar van toepassing, betaal word
8.2. Versoeke om toegang moet by bogenoemde kontakbesonderhede aan die
skoolhoof gerig word.
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
5 van 13
Kopiereg FEDSAS
8.3. ’n Versoeker moet die vorm gebruik wat in die Staatskoerant [GK R187, 15
Februarie 2002] verskyn het (vorm A), waarvan ’n afskrif by die skool en/of
byhttp://www.sahrc.org.za/home/index.php?ipkContentID=28&ipkMenuID=48
verkrygbaar is.
8.4. Die versoek moet voldoende besonderhede bevat om die
inligtingsbeampte in staat te stel om die volgende te bepaal:
 Die rekord(s) wat versoek word
 Die versoeker
 Watter vorm van toegang ooreenkomstig artikel 29(2) verlang word
 Of die rekord in ’n bepaalde taal verlang word
 ’n Posadres of faksnommer van die versoeker in die Republiek
 Indien ’n skriftelike antwoord verlang word, of die versoeker op enige
ander wyse van die besluit in kennis gestel wil word, en indien
wel,hoe
 Indien die versoek namens iemand andersgemaak word, bewys van
die hoedanigheid waarin daardie ander persoon die versoek rig, tot
bevrediging van die inligtingsbeampte
8.5. Nadat die versoek aan die inligtingsbeampte gelewer is, sal dit binne 30 dae
verwerk word. Indien die inligtingsbeampte van oordeel is dat die versoek
geweier moet word, moet hy/sy die versoeker daarvan in kennis stel en
hom/haar inlig van sy/haar reg om die hof te nader om die besluit ter syde te stel.
Indien die versoek gunstig oorweeg word, moet die inligtingsbeampte die
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
6 van 13
Kopiereg FEDSAS
versoeker inlig wat die betrokke fooie sal wees, waar van toepassing,sowel as
dat die versoeker die hof kan nader indien hy/sy nie tevrede is met die fooi wat
gehef word nie.
8.6. Die versoeker moet ook aandui of die versoek om ’n afskrif van die inligting is, of
om die rekord in die skool se kantoor te besigtig. Indien ’n persoon vir toegang in
’n bepaalde vorm vra (soos’n gedrukte of elektroniese afskrif), behoort toegang
op daardie wyse verleen te word, tensy dit onredelik inbreuk maak op enige
skoolaktiwiteit, die rekord kan beskadig of tot kopieregskending kan aanleiding
gee.
8.7. Indien toegang om praktiese redes nie in die vereiste vorm verleen kan word nie,
maar in ’n alternatiewe vorm, moet die fooi bereken word op grond van die vorm
waarvoor die versoeker aanvanklik gevra het.
8.8. Indien die versoeker inligting versoek en benewens ’n skriftelike antwoord ook ’n
telefoniese antwoord verlang, moetdaaraan voldoen word.
8.9. Indien ’n versoeker namens iemand anders inligting versoek, moet hy/sy aandui
in watterhoedanigheid hy/sy optree.
8.10. Die inligtingsbeampte moet gratis redelike bystand verleen aan ’n
versoeker wat aandui dat hy/sy ’n aansoek om inligting wil indien, om te verseker
dat die versoeker aan die voorgeskrewe prosedures vir so ’n aansoek voldoen.
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
7 van 13
Kopiereg FEDSAS
8.11. Indien ’n versoeker nie kan lees of skryf nie of ’n ander gestremdheid het,
kan hy/sy die rekord mondelings aanvra. In daardie geval moet die
inligtingsbeampte of sy/haar adjunk die vorm voltooi en ’n afskrif aan die
versoeker oorhandig, waarna die versoek soos enige ander versoek ingevolge
PAIA hanteer sal word.
8.12. Die inligtingsbeampte kan die tydperk van 30 dae met hoogstens nóg 30
dae verleng.
8.13. Indien die versoek om toegang geweier word, moet die
inligtingsbeampte genoegsame redes verskaf vir die weiering, maar sonder om
in die redes na die inhoud van die aangevraagde inligting te verwys.
8.14. Daar bestaan geen interne appèl teen ’n inligtingsbeampte se besluit om
die versoek af te keur nie. Die versoeker moet die remedies uitoefen waarvoor
hoofstuk 2 van deel 4 van PAIA voorsiening maak deur ’n hofaansoek in te
dienbinne 30 dae nadat die versoeker van die inligtingsbeampte se besluit
verwittig is.
8.15. Fooie betaalbaar
8.15.1. Daar is twee tipes fooie wat ingevolge artikel 22 van PAIA
betaalbaar is, naamlik die versoekfooi en die toegangsfooi.
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
8 van 13
Kopiereg FEDSAS
8.15.2. ’n Versoeker wat toegang verlang tot ’n rekord wat persoonlike
besonderhede van daardie versoeker bevat, hoef geen fooi te betaal nie.
Versoekers wat minder as R14 712 per jaar, of saam met hul lewensmaats
’n gesamentlike inkomste van minder as R27 192 per jaar verdien, hoef ook
geen versoekfooi te betaal nie. Alle ander versoekersbuiten persoonlike
versoekers moet die voorgeskrewe versoekfooi betaal.
8.15.3. Die inligtingsbeampte of sy/haar adjunk moet die nie-persoonlike
versoeker deur middel van ’n kennisgewing versoek om die voorgeskrewe
versoekfooi (indien enige) te betaal voordat die versoek verwerk sal word.
8.15.4. Die voorgeskrewe versoekfooi wat aan die skool betaalbaar is,
beloop die bedrag wat in die toepaslike Staatskoerant uiteengesit is
(aanhangsel by hierdie handleiding). Die versoeker kan’n hofaansoek teen
die betaling van ’n fooi indien.
8.15.5. Indien die versoek toegestaan word, is’n verdere toegangsfooi
betaalbaar vir die soek, voorbereiding en reproduksie van die inligting,sowel
asvir enige tydsoorskryding vir die soektog en voorbereiding van die rekord
vir openbaarmaking, ooreenkomstig die tariewe in voormelde Staatskoerant.
8.15.6. Toegang tot rekords sal weerhou word totdat alle toepaslike fooie
betaal is.
8.16. Dienste totbeskikking van lede van die publiek, en hoe om toegang
tot daardie dienste te bekom
Die voorsiening van onderrig by die skool is bedoel vir skoolpligtige leerders wat op
grond van die skool se taal- en toelatingsbeleid in aanmerking kom en toegelaat word,
en wat origens aan die vereistes van die Skolewet en enige toepaslike provinsiale
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
9 van 13
Kopiereg FEDSAS
wetgewing voldoen. Geen dienste word dus aan die algemene publiek verskaf nie.
Basiese onderwys is ’n grondwetlike reg wat teen die staat afdwingbaar is, en nie teen
die skool nie.
8.17. Reëlings of voorskrifte vir ’n persoon (buiten’n staatsdepartement) om by
wyse van oorlegpleging voorleggings te maak om deel te neem aan, of’n invloed
te hê op, die formulering van beleid, die uitoefening van magte of die uitvoering
van pligte
Die skool word professioneel deur die skoolhoof bestuur onderworpe aan die voorskrifte
van die Skolewet, provinsiale onderwyswetgewing, regulasies wat op nasionale en
provinsiale vlak uitgevaardig is, nasionale en/of provinsiale beleid, norme, standaarde
en riglyne, sowel as regmatige opdragte van die provinsiale onderwysdepartement. Die
beheer en nie-professionele bestuur van die skool is gesetel in die statutêr verkose
beheerliggaam, wat onder meer uit verkose ouers bestaan. Die beheerliggaam bepaal
die skool se taal- en toelatingsbeleid. Lede van die publiek kan wel na die
beheerliggaam se keuse gekoöpteer word. Daar is dus geen ruimte vir buitestanders om
deel te neem aan, of ’n invloed te hê op, die formulering van beleid vir die skool, die
uitoefening van magte of die uitvoering van pligte nie, tensy ’n lid van die publiek aldus
gekoöpteer word. ’n Beheerliggaam neem egter wél die belange van die skool se
toevoergemeenskap in ag, ook in beleidsbepaling.
8.18. ’n Beskrywing van al die beskikbare remedies in verband met’n handeling
of versuim deur die skool
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
10 van 13
Kopiereg FEDSAS
8.18.1. Beheerliggaambesluite wat ’n ander persoon nadelig raak, is
hersienbaar ingevolge die bepalings van die Wet op Bevordering van
Administratiewe Geregtigheid 3 van 2000 (PAJA) (soos gewysig).
8.18.2. Die skool is kragtens die gemenereg aanspreeklik vir die nakoming
van kontraktuele verpligtinge wat die skool met derdepartye het.
8.18.3. Die staat is verantwoordelik vir enige skadevergoeding wat uit die
skool se kontrakbreuk of onregmatige handeling spruit, met uitsluiting van ’n
handeling of versuim in verband met enige onderneming of saak watop
gesag van ’n openbare skool vir die aanvulling van die skoolfonds ingevolge
artikel 36 van die Skolewet bedryf word (wat die aanbieding van praktiese
opvoedkundige aktiwiteite in verband met sodanige onderneming of saak
insluit).
9. Enige ander voorgeskrewe inligting
9.1. Hierdie handleiding is beskikbaar in Afrikaans.
9.2. Afskrifte daarvan is beskikbaar in pamfletvorm by die skoolhoof sowel as op die
skool se webtuiste, www.bulties.co.za.
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
11 van 13
Kopiereg FEDSAS
Annexure A
REGULATIONS
GNR.187 of 15 February 2002: Regulations regarding the Promotion of Access to
Information
DEPARTMENT OF JUSTICE AND CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT
The Minister for Justice and Constitutional Development has, under section 92 of the Promotion of
Access to Information Act, 2000 (Act No. 2 of 2000), made the regulations inthe Schedule.
Annexure A
GENERAL: VALUE-ADDED TAX
Public and private bodies registered under the Value-Added Tax Act, 1991 (Act No. 89 of 1991), as
vendors may add value-added tax to all fees prescribed in this Annexure.
PART I
FEES IN RESPECT OF GUIDE
1. The fee for a copy of the guide as contemplated in regulations 2 (3) (b) and 3 (4) (c) is R0,60 for every
photocopy of an A4-size page or part thereof.
PART II
FEES IN RESPECT OF PUBLIC BODIES
1. The fee for a copy of the manual as contemplated in regulation 5 (c) is R0,60 for every photocopy of an
A4-size page or part thereof.
2. The fees for reproduction referred to in regulation 7 (1) are as follows:

R
(a) For every photocopy of an A4-size page or part thereof 0,60
(b) For every printed copy of an A4-size page or part thereof held on a computer
or in electronic or machine-readable form 0,40
(c) For a copy in a computer-readable form on—
(i) stiffy disc 5,00
(ii) compact disc 40,00
(d) (i) For a transcription of visual images, for an A4-size page or part thereof 22,00
(ii) For a copy of visual images 60,00
(e) (i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof 12,00
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
12 van 13
Kopiereg FEDSAS
(ii) For a copy of an audio record 17,00
3. The request fee payable by every requester, other than a personal requester, referred to in regulation 7
(2) is R35,00.
4. The access fees payable by a requester referred to in regulation 7 (3) are as follows:

R
(1) (a) For every photocopy of an A4-size page or part thereof 0,60
(b) For every printed copy of an A4-size page or part thereof held on a
computer or in electronic or machine-readable form 0,40
(c) For a copy in a computer-readable form on—
(i) stiffy disc 5,00
(ii) compact disc 40,00
(d) (i) For a transcription of visual images, for an A4-size page or part thereof 22,00
(ii) For a copy of visual images 60,00
(e) (i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof 12,00
(ii) For a copy of an audio record 17,00
(f) To search for and prepare the record for disclosure, R15,00 for each hour or part of an
hour, excluding the first hour, reasonably required for such search and preparation.
(2) For purposes of section 22 (2) of the Act, the following applies:
(a) Six hours as the hours to be exceeded before a deposit is payable; and
(b) one third of the access fee is payable as a deposit by the requester.
(3) The actual postage is payable when a copy of a record must be posted to a requester.
PART III
FEES IN RESPECT OF PRIVATE BODIES
1. The fee for a copy of the manual as contemplated in regulation 9 (2) (c) is R1,10 for every photocopy of
an A4-size page or part thereof.
2. The fees for reproduction referred to in regulation 11 (1) are as follows:
R
(a) For every photocopy of an A4-size page or part thereof 1,10
(b) For every printed copy of an A4-size page or part thereof held on a computer or
in electronic or machine-readable form 0,75
(c) For a copy in a computer-readable form on—
(i) stiffy disc 7,50
(ii) compact disc 70,00
(d) (i) For a transcription of visual images, for an A4-size page or part thereof 40,00
www.fedsas.org.za
"Die leier in skoolbeheer en -bestuur"
13 van 13
Kopiereg FEDSAS
(ii) For a copy of visual images 60,00
(e) (i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof 20,00
(ii) For a copy of an audio record 30,00
3. The request fee payable by a requester, other than a personal requester, referred to in regulation 11
(2) is R50,00.
4. The access fees payable by a requester referred to in regulation 11 (3) are as follows:

R
(1) (a) For every photocopy of an A4-size page or part thereof 1,10
(b) For every printed copy of an A4-size page or part thereof held on a computer
or in electronic or machine-readable form 0,75
(c) For a copy in a computer-readable form on—
(i) stiffy disc 7,50
(ii) compact disc 70,00
(d) (i) For a transcription of visual images, for an A4-size page or part thereof 40,00
(ii) For a copy of visual images 60,00
(e) (i) For a transcription of an audio record, for an A4-size page or part thereof 20,00
(ii) For a copy of an audio record 30,00
(f) To search for and prepare the record for disclosure, R30,00 for each hour or part of an
hour reasonably required for such search and preparation.
(2) For purposes of section 54 (2) of the Act, the following applies:
(a) Six hours as the hours to be exceeded before a deposit is payable; and
(b) one third of the access fee is payable as a deposit by the requester.
(3) The actual postage is payable when a copy of a record must be posted to a requester.

Download Now